Alminnelige avtalevilkår for bedrifter

 

1.Virkeområde og gyldighet

Disse alminnelige vilkår for bedrifter («Bedriftsvilkår») gjelder leveranse av bedriftstjenester fra Overvinne AS, org.nr 913 820 622, Jarleveien 4, 7041 Trondheim.

Kunde er den juridiske person med organisasjonsnummer, som er registrert som bedriftskunde hos Overvinne.

Bedriftsvilkårene gjelder for alle bedriftstjenester og produkter, det vil si alle ytelser og løsninger inkludert abonnement, programvare, applikasjoner og lignende, fra Overvinne til bedriftskunder («Tjenester»).

Kundens avtale med Overvinne omfatter disse Bedriftsvilkår samt spesielle Tjenestevilkår. Se https://overvinne.no/nyttige-lenker/vilkar-og-tjenester (ikke uttømmende), eller kontakt post@overvinne.no. I tilfelle motstrid går spesielle Tjenestevilkår foran disse alminnelige Bedriftsvilkår. Bedriftsvilkårene omfatter enhver som kunden autoriserer til å benytte Overvinne sine Tjenester («Bruker»). Kunde er ansvarlig for å etterleve avtalen, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som Bruker av Tjenestene. Den som tar Overvinne sine Tjenester i bruk uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses å ha akseptert Overvinne sine vilkår for den aktuelle Tjenesten. Disse Bedriftsvilkår gjelder ikke for private kunder av Overvinne (forbrukere). Kundens avtale med Overvinne løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene. Bedriftsvilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

Overvinne kan på saklig grunnlag avslå å inngå avtale med kunden.

 

2. Kundens plikter

2.1 Kundens opplysningsplikt
Kunden skal holde Overvinne løpende oppdatert om kundens opplysninger, herunder kundens kontaktperson og Brukere tilknyttet avtalen. Kunde skal oppgi korrekt navn, postadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadressen, samt organisasjonsnummer og kontaktperson. Kunden skal utpeke en kontaktperson som skal identifiseres med navn og fødselsdato. Vedkommende må være ansatt hos kunden, eller ha gyldig skriftlig fullmakt fra kunden. Kunde skal oppgi mobilnummer og epostadresse som kontaktpersonen kan nås på, f.eks. i forbindelse med varsling av endringer. Kunde skal også oppgi minimum én elektronisk kontaktadresse. Kunde skal snarest mulig melde adresseendring, herunder endring i elektroniske kontaktadresser og andre endringer som kunden burde forstå er av betydning for Overvinne. Slike endringer meldes primært til post@overvinne.no, eller Kundens kontaktperson i Overvinne.  Dersom Overvinne ikke har korrekt kundeinformasjon eller av andre grunner får forsendelser, eller meldinger i retur, kan Overvinne ikke oppfylle sine avtaleforpliktelser og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet. For Tjenester som i hovedsak brukes av enkeltpersoner, skal kunden opplyse om korrekt Brukerinformasjon. Dette er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker og for at Overvinne skal kunne etterleve ekom- og personvernrettslige krav som nødvendiggjør identifisering og autentisering av Bruker, for eksempel ved innhenting av Brukersamtykke eller utlevering av detaljopplysninger om Brukersbruk av Tjenester fra Overvinne.

 

2.2.Avtaleinngåelse og administrasjon

Personer som på vegne av kunden inngår avtale med Overvinne forutsettes å ha gyldig fullmakt. Overvinne legger til grunn at kundens kontaktperson har fullmakt til å administrere avtaleforholdet, herunder bestille og endre Tjenester for alle Brukere og/eller aksesser registrert på kunden. Overvinne forutsetter videre at Brukere har fullmakt til å foreta bestillinger og endringer knyttet til egne abonnement og Tjenester.

 

2.3.Bruk av Tjenestene

Kunden kan kun benytte Tjenestene til det formål og i den utstrekning som fremgår av avtalen. Tjenestene skal ikke videreselges, utleies, overdras til tredjepart eller på annen måte brukes til utilsiktede formål uten Overvinne sitt skriftlige samtykke. Kunden er ansvarlig for at kunden og Brukere bruker Tjenestene forsvarlig og i henhold til avtalen. Kunden plikter å gjøre avtalens betingelser kjent for Bruker og for å informere om at disse gjelder tilsvarende for Bruker. Kunden plikter å informere Brukere om at opplysninger om bruk av Tjenestene vil kunne bli utlevert fra Overvinne til kunden. Se også https://overvinne.no/nyttige-lenker/personvern om behandling av personopplysninger.

 

3. Kredittvurdering

Når avtaleforholdet forutsetter at Overvinne skal yte kunden kreditt, har Overvinne rett til å foreta en kredittvurdering av kunden. Overvinne kan fastsette en kredittgrense basert på en vurdering av kundens betalingsevne. Hensikten med kredittgrensen er å begrense risikoen for tap for Overvinne. Overvinne kan kreve at kunden forskuddsbetaler Tjenester eller stiller sikkerhet. Overvinne kan kreve at kunden gjør opp all utestående gjeld før nye Tjenester leveres på kreditt.

 

4. Priser  

Gjeldende listepriser for Overvinne sine Tjenester til bedriftsmarkedet fås ved forespørsel. Tjenester som forutsetter kundetilpasning prises på forespørsel. Alle priser til næringsdrivende opplyses eksklusiv mva. Eventuelle spesialpriser eller rabatter avtales skriftlig. Spesialpriser, rabatter og andre fordeler, som er avtalt på bakgrunn av kundens medlemskap i en interesseorganisasjon eller tilhørighet til et konsern eller liknende, bortfaller ved opphør av slik tilhørighet. Hvis kunden ikke oppfyller forutsetningene for de avtalte spesialprisene, har Overvinne rett til å kreve listepriser fra det tidspunkt oppfyllelsen opphørte. Dette anses ikke som en prisendring.

 

5. Betaling og klage på faktura

Faste, løpende priser og eventuell etableringspris faktureres forskuddsvis. Bruk, som ikke er inkludert i en fast pris, og engangspriser faktureres etterskuddsvis.Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til  innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling, forfaller ikke den påklagede delen avfakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innenbetalingsfristen. Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken Tjeneste innbetalingen knytter seg til.

 

6. Fakturering, kreditering og forsinkelsesrente

Overvinne

kan ikke etter fakturere kunden senere enn 6 måneder etter fakturadato, pga.egne feil eller mangler. Dersom feilen gjelder uteglemt fakturering for en levert Tjeneste, regnes starttidspunktet fra den dato Tjenesten skulle ha vært fakturert. Samtidig kan ikke kunden påberope seg feilfaktureringer og krediteringer mer enn 6 måneder fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente tilsvarende den til enhver tid gjeldende satsen i henhold til forsinkelsesrenteloven.

 

7. Taushetsplikt

Overvinne og de ansatte i Overvinne, har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomlov) § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester og om innholdet i kommunikasjonen. Overvinne kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndighet eller andre som i henhold til lov kan kreve det.


8. Behandling av personopplysninger

Overvinne behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. Se også Overvinne sin personvernerklæring, https://overvinne.no/nyttige-lenker/vilkar-og-tjenester som gjelder for individer (fysiske personer), ikke enheter med organisasjonsnummer (juridiske personer).

 

8.1. Overvinne og kundens roller etter personopplysningsloven

Overvinne er behandlingsansvarlig for Tjenester og prosesser, hvor  behandler personopplysninger om kunden og kundens Brukere, og Overvinne bestemmer formålet med behandlingen samt hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes.

For tjenester og/eller prosesser, hvor Overvinne behandler personopplysninger på vegne av kunden for spesifikke formål fastsatt av kunden, er Overvinne databehandler og kunden er behandlingsansvarlig.

Ved inngåelse av avtale mellom kunden og Overvinne om levering av avtalte Tjenester, vil kunden være å anse som behandlingsansvarlig for de opplysningene som kunden har innhentet om sine Brukere (navn, fødselsdato og adresse, og som kunden overfører til Overvinne i forbindelse med abonnementsopprettelser. For denne overførselen vil kunden være behandlingsansvarlig og Overvinne databehandler. Formålet med overførselen er å gjøre avtalte Tjenester tilgjengelig for Brukere, herunder sette databehandler i stand til etterfølgende å autentisere Brukere slik at det er riktig Bruker som gis tilgang til den relevante Tjenesten. De mottatte opplysningene anvendes til opprettelse, evt. oppdatering (hvis Bruker allerede finns i Overvinne sin kundedatabase), av brukeridentiteter som knyttes til kunden. Prosessen med å opprette/oppdatere og verifisere brukeridentiteter i kunderegisteret skjer i sin helhet i Norge. Når Overvinne er databehandler vil behandlingen av personopplysninger være regulert av særskilte vilkår.

Overvinne gjør oppmerksom på at kunden i slike tilfeller selv er ansvarlig for å sikre lovlig formål og rettslig grunnlag (hjemmel) for behandlingen av personopplysninger.

 

8.2.Overvinne sitt ansvar etter personopplysningsloven, når Overvinne er databehandler (databehandlervilkår)

Når Overvinne (som databehandler) behandler personopplysninger på vegne av kunden (som behandlingsansvarlig) vil følgende vilkår være gjeldende: Databehandler skal utelukkende behandle personopplysninger som angitt i disse Bedriftsvilkår og tilhørende Tjenestebilag/brukervilkår for aktuelle Tjenester eller prosesser.

Personopplysningene skal utelukkende behandles for angitte formål og i angitte geografiske områder. Databehandler kan også behandle personopplysninger når dette er pålagt av EU, eller nasjonale regler som databehandler er underlagt. I slike tilfeller skal databehandler, så langt det er mulig, informere behandlingsansvarlig om slike lovkrav før behandlingen iverksettes. Databehandler skal sikre at det utelukkende er personer som er autorisert til å behandle personopplysninger som har adgang til disse, og at personene er underlagt konfidensialitetsansvar.

Databehandler skal implementere tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre et tilstrekkelig nivå av sikkerhet tilpasset den risiko som behandlingen representerer. Databehandler skal informere den behandlingsansvarlige om enhver endring som innebærer å erstatte eller tilføye en underleverandør før slike endringer iverksettes, slik at behandlingsansvarlig har mulighet til å gjøre innsigelser mot slik endring.

I tilfeller hvor databehandler engasjerer en underleverandør til å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av den behandlingsansvarlige, skal de samme forpliktelser som gjør seg gjeldende i denne avtalen også gjelde for underleverandøren. Dersom en underleverandør ikke etterlever disse forpliktelsene, skal databehandleren være fullt ansvarlig overfor den behandlingsansvarlige for underleverandørens etterlevelse av sine forpliktelser etter denne avtalen. Med hensyn til behandlingens natur og de tilgjengelige opplysninger, skal databehandleren bistå den behandlingsansvarlige med: -Oppfyllelse av den behandlingsansvarliges forpliktelser til å besvare henvendelser knyttet til utøvelse av datasubjektets (Brukers) rettigheter under gjeldende lov. - Implementering av passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre et tilstrekkelig nivå av sikkerhet hensett til risikoen som foreligger, herunder utføre vurdering av konsekvenser for personvernet, som med rimelighet kan kreves av den behandlingsansvarlige og kommunisere med nasjonale Datatilsyn / Databeskyttelsesmyndighet. Dersom det oppstår brudd på persondatasikkerheten, skal databehandleren uten ugrunnet opphold skriftlig varsle den behandlingsansvarlige. Databehandler skal umiddelbart slette eller returnere alle personopplysninger, inkludert alle kopier, etter at avtaleforholdet er avsluttet, eller dersom den behandlingsansvarlige skriftlig anmoder om dette.

I tilfeller hvor behandling av personopplysninger foregår enten 1) utenfor EU/EØS-området, eller 2) i andre land enn dem forhåndsgodkjent av Europakommisjonen, skal behandlingen være i overensstemmelse med de gjeldende EU Model Contracts for the transfer of Personal Data to third countries. Databehandleren gis derfor fullmakt til å inngå slik EU Model Clause Agreement på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal gi den behandlingsansvarlige adgang til all informasjon som med rimelighet er nødvendig for å dokumentere etterlevelse av disse Bedriftsvilkår, samt tillate og medvirke til revisjon av disse, utført av den behandlingsansvarlige eller av en tredjepartsrevisor på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Alle kostnader knyttet til slik revisjon skal dekkes av den behandlingsansvarlige. Informasjon om den konkrete behandlingen fremgår av relevant Tjenestebilag/ brukervilkårene.

 

8.3. Overvinne sin bruk av personopplysninger ved kunderådgivning og markedsføring

Overvinne kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor kontaktpersoner utpekt av kunde, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m.m.), for å informere og gi råd om samt markedsføre Overvinne sitt produkt- og Tjenestetilbud.

 

9. Endringer i Tjenester, priser og vilkår

Overvinne forbeholder seg retten til å foreta endringer i Tjenester, herunder opphør av Tjenesten. Likeså kan Overvinne gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer forhåndsvarsles på egnet måte. Vesentlige endringer vil bli varslet senest én måned før endringen trer i kraft. Kunden varsles direkte f.eks. ved sms eller e-post til kundens kontaktperson. Andre endringer, herunder endringer som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold, kan gjennomføres ved varsling på www.overvinne.no/bedrift, faktura, i nyhetsbrev eller lignende, og med kortere frist enn en måned.

Ved endring i eller opphør av en Tjeneste, kan Overvinne velge, men er ikke forpliktet til å tilby kunden en annen Tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme Tjeneste som kunden hadde på den tidligere adresse. Om kunden ikke ønsker den nye Tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. Ved endringer som kunden kan godtgjøre utgjør et vesentlig mislighold, kan kunden heve berørte deler av kundens avtaleforhold hos Overvinne med virkning fra tidspunktet forendringens ikrafttreden.  

Ved fortsatt betaling eller bruk av avtalte Tjenester etter at en endring har trådt i kraft, anses kunden å ha akseptert endringen. Overvinne kan foreta årlig indeksregulering av alle priser uten å varsle kunden. Videre kan Overvinne gjennomføre prisendringer med kortere varsel enn en måned og innenfor avtalt bindingstid, dersom endringene skyldes forhold utenfor Overvinne sin kontroll, herunder endringer i offentlige avgifter, vedtak eller prisøkninger fra underleverandører.

Prisendringer som følge av indeksregulering eller forhold utenfor Overvinne sin kontroll, gir ikke kunden adgang til fritt å si opp eventuelle avtaler. Overvinne er uten ansvar for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som kunden må foreta som følge av Overvinne sine endringer.

  

10. Kundens ansvar for å unngå misbruk

Kunden skal sørge for at koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme som benyttes for tilgang til Tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til sikkerhetsmekanismer som benyttes for tilgang til Tjenesten.

Kunden skal bruke personlige adgangskoder, engangspassord på sms, skjermlås, eller annen sikkerhetsmekanisme, såfremt utstyret har slike funksjoner. Ved kjennskap til eller mistanke om at en sikkerhetsmekanisme er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde forholdet til Overvinne, samt straks å gjøre nødvendige endringer i de nevnte sikkerhetsmekanismene, for å hindre misbruk av Tjenesten.

Kunde har uansett ikke rett til å bruke systemet om hensikt er å lage eller bidra til å lage en konkurrerende løsning. Ved tvil skal Overvinne kontaktes på post@overvinne.no og Kunde avvente bruk av Systemet til skriftlig svar er mottatt. Brudd på dette punktet utløser erstatningsansvar for Overvinne sitt markedsmessige tap og kostnad forbundet med utvikling av relevant funksjonalitet.

  

11. Kundens betalingsansvar og ansvar ved tyveri mv

Kunden er ansvarlig for bruk og betaling av Tjenesten som er bestilt og levert i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Tjenesten, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at slik bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Overvinne sin side. Har kunden eller Bruker gitt tilgang til sin applikasjon, eller annet utstyr til en annen, svarer kunden for dennes bruk. Ved tap, tyveri, svindel eller annen uberettiget tilegnelse av kundens applikasjon, koder og passord som benyttes for tilgang til Tjenesten, er kunden selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tyveriet/tapet er meldt til Overvinne.

I tilfelle misbruk av ID er kunde ansvarsfri overfor Overvinne. Med misbruk av ID menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Overvinne i en annens navn, som f.eks. ID tyveri. Ansvarsfrihet forutsetter at kunden innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politiet. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra kundens side, vil Overvinne politianmelde forholdet.

 

12. Feilmelding, reklamasjon mv.

Feil eller mangler ved Tjenesten som skyldes forhold som ligger innenfor Overvinne sitt ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meldes Overvinne. Før kunden melder feil til Overvinne, må Kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr. Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor Overvinne sitt ansvarsområde, og kunden burde ha forstått dette, kan Overvinne kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Overvinne sin feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom kunden ikke gir Overvinne melding om dette innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det. Overvinne skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved Tjenesten, iverksette tiltak for å rette dette.

 

13. Overvinne sitt ansvar

Kunden kan kreve kompensasjon etter standardiserte satser dersom Overvinne ikke leverer Tjenesten innen den frist som er avtalt. Tilsvarende gjelder om kunden ikke kan benytte Tjenesten på grunn av feil eller mangel i nettet eller ved Tjenesten. På grunn av fysiske og/eller geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, kan noen noen tjenester ikke benyttes overalt i nettet. Dette anses ikke som feil eller mangel ved Tjenesten.

Overvinne sitt eventuelle erstatningsansvar under denne brukeravtalen inkludert vedlegg, skal være begrenset til direkte tap. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap av fortjeneste, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart.

Erstatningskravet kan ikke overstige 50% av det samlede årlige vederlaget

Kunden skal holde Overvinne skadesløs for alle kostnader og tap som Overvinne blir påført som følge av at en tredjepart hevder at Kundens data eller bruk av Systemet er i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter.

  

14. Oppsigelse eller heving

14.1. Kundens oppsigelse eller heving

Kunden kan si opp avtaleforholdet med én måneds skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Overvinnes side.

 

14.2.Overvinne sin oppsigelse eller heving

Hvis det er saklig grunn, kan Overvinne si opp avtalen med én måneds skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Overvinne kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side.

Før avtalen heves, skal Overvinne, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

 

15. Oppsigelse av avtaler med forpliktelser eller bindingstid

Har kunden forpliktet seg til f.eks. en fast avtaleperiode eller kjøp av et minstevolum som motytelse for at kunden innvilges spesialpriser, rabatter, støtteytelser eller andre fordeler, og kunden sier opp avtalen før oppfyllelse av kundens forpliktelser, har Overvinne rett til å kreve refundert allerede mottatte fordeler. Dette gjelder likevel ikke, hvis kundens oppsigelse skjer som følge av force majeure eller ved heving av avtalen som følge av vesentlig mislighold.

 

16. Overdragelse

16.1. Overdragelse fra kunden Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Overvinne Sine kundekrav, med mindre noe annet følger av norsk rett. Avtalen med tidligere kunde anses opphørt ved betaling av sluttoppgjør.Ved overdragelse kan normal etableringspris påløpe. Kunden må skriftlig informere Overvinne om enhver overdragelse. I denne forbindelse må den samme informasjon som er nevnt i punkt 2, gis Overvinne.

 

17. Lovvalg og tvister

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvister mellom kunden og Overvinne skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Trondheim tingrett som verneting